افزایش بازرسی تورها در استان تهران

بازرسي تورها از مبادي حركتی در استان تهران جهت ساماندهي بهتر تورهاي اجرا شده، توسط بازرسان انجمن افزايش پيدا مي كند.

همزمان با افزایش نظارت بر اجرای تورهای گردشگری در شهر تهران و اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان موج سوم کرونا در شهر تهران, انجمن صنفی راهنمایان استان تهران بر وضعیت تورهای گردشگری در تهران نظارت مي نمايد .

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران, در بازدید های صورت گرفته، چهارشنبه بیستم آبان ماه بازرسان انجمن با حضور در دو میدان آرژانتین و آزادی به عنوان مبادی اولیه سفر، وضعیت برگزاری تورها و رعایت پروتکل های بهداشتی را بررسی کردند.

گفتنی است بازرسی های صورت گرفته با هدف تامین امنیت شغلی راهنمایان و جلوگیری از فعالیت راهنمایان بدون کارت و تورهای غیر مجاز در راستای وظایف ذاتی انجمن صنفی می باشد.

بر این اساس، در بازرسی صورت گرفته وضعیت بیمه مسافران، برنامه سفر، حکم آژانس و حضور راهنمای دارای کارت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی برای سفر مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، این دوره از بازرسی ها با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران صورت گرفته و مقطعی نبوده و در هفته های آتی جریان دارد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، اين بازرسي ها از سال ۱۳۸۸ توسط انجمن صنفي آغاز شده است.

بازرسی های صورت گرفته با هدف تامین امنیت شغلی راهنمایان و جلوگیری از فعالیت راهنمایان بدون کارت و تورهای غیر مجاز در راستای وظایف ذاتی انجمن صنفی می باشد.

گفتنی است گزارشات بازرسان به اداره كل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اعلام شده و اقدامات لازم جهت جلوگيري از فعاليت تورهاي غير مجاز صورت می گیرد.

روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران