روز جهانی راهنمایان گردشگری

راهنمایان گردشگری، جهان بی شما ناشناخته می ماند

نه یک روز، بلکه هر روز که شما با تمام وجود زحمت می کشید روز شماست

هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران این روز نیک را بر همه راهنمایان گردشگری تبریک و تهنیت می گوید

آرزومندیم به زودی روزهای رونق گردشگری را در کنار هم شاهد باشیم

به امید روزهای روشن

روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

آخرین اخبار