قراداد های کاری

قرارداد مهم ترین و اولین کار برای شروع هر رابطه کاری است. شما با داشتن قرارداد محکم حقوقی و تخصصی در کار خود، از مزایای آن بهره مند می شوید. بهترین وکیل شما در دادگاه همان قرارداد شماست. منظور از قرارداد محکم حقوقی یعنی قراردادی که بر اساس تحقیقات میدانی و اداری و اطلاعات کامل موضوع کاری طراحی و تنظیم شده است.

خب، ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار را به این شکل تعریف می‌کند:

قرارداد کار عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق العمل، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

در تمام قرارداهای کاری، ۲ طرف وجود دارد. در یک طرف قرارداد کارفرما و در طرف دیگر کارگر/کارمند قرار دارد.

بر اساس تعریف ماده ۲ قانون کار، کارگر شخصی حقیقی یعنی یک انسان تعریف شده که به خواست کارفرما، کاری را انجام می‌دهد و در قبال انجام این کار، مزد دریافت می‌کند. حال، دریافت این مزد می‌تواند به صورت روزانه، ماهانه یا هفتگی باشد. در طرف مقابل این معامله، کارفرما می‌تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد. در واقع، هم فرد و هم یک شرکت می‌توانند در نقش کارفرما قرار بگیرند. بر اساس قانون کار، رابطه بین کارمند و کارفرما، با انعقاد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما رسمیت می‌یابد.

بنابراین، با توجه به تعاریف قانون کار، این قرارداد معین محسوب می‌شود. از دیدگاه حقوقی، قرارداد معین قراردادی است که شرایط و چارچوب آن در قانون تعریف شده و برخلاف برخی شرایط آن نمی‌شود توافق کرد.

فرم های تور

در ادامه نمونه ای از فرم های مورد نیاز راهنمایان گردشگری در سفر ها ارائه شده است:

چک لیست مدارک همراه راهنمای تور

مدارکی که راهنمای گردشگری می بایست به هنگام برگزاری سفر همراه خود داشته باشد:

  1. کارت راهنمای گردشگری دارای اعتبار
  2. حکم ماموریت راهنما در سربرگ آژانس به همراه مهر و امضای مدیر عامل
  3. لیست مشخصات مسافران در سربرگ آژانس به همراه مهر و امضای مدیر عامل
  4. لیست بیمه مسافران و الحاقیه بیمه مسئولیت مدنی راهنما
  5. فرم های تور (گزارش حادثه، اخراج مسافر از تور، فرم جدا شدن مسافر از تور . . )