نرخنامه دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1400

مطابق نرخنامه کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، مورد توافق انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، حداقل دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری برای سال 1400، به استناد ماده 41 قانون کار، ماده 5 آیین نامه راهنمایان گردشگری و نرخ پایه اعلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است :

فایل PDF بخشنامه دستمزد راهنمایان گردشگری

دانلود