تخلف دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

منظور از تخلف دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، هرگونه تخلفی است که راهنمایان را در اجرای برنامه گشت دچار مشکل نماید. بدیهی است نتایج این گزارش پس از راستی آزمایی ضمن اعلام عمومی به فعالان صنعت در اختیار سازمان‌های مربوطه جهت اقدام قرار می گیرد.

نمونه تخلفات دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

 1. عدم عقد قرارداد با راهنما و دیگر ارکان گشت
 2. پرداخت حق الزحمه کمتر از نرخ مصوب
 3. عدم ارائه مدارک مربوط به سفر
 4. عدم اقدام به بیمه مسافرین و راهنما
 5. عدم ارائه برنامه ( آیتینری) سفر به راهنما و مسافرین
 6. عدم انجام رزروهای مرتبط با گشت
 7. عدم تطابق برنامه سفر با قرارداد مسافرین
 8. درخواست فعالیتهای خارج از برنامه گشت از راهنما
 9. عدم عقد قرارداد با مسافرین گشت
 10. عدم ارائه صورت هزینه تنخواه

فرم ثبت گزارش تخلف

1 مشخصات دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری
2 مشخصات گزارش دهنده
 • فایل ها را به اینجا بکشید