تور های غیر مجاز

تعریف تورهای غیر مجاز

بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص برگزاری گشت های مسافرتی، تنها تورهایی مجاز به شما می آیند که از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز بند ” ب ” از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشند.لذا هر گونه اجرای گشت و سفر گروهی و انفرادی توسط افراد یا شرکتهای فاقد شرایط فوق غیرمجاز محسوب می شود.

شرایط استاندارد برگزاری یک گشت:

  1. همراه داشتن مجوز از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
  2. همراهی راهنمای دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
  3. همراه داشتن بیمه نامه گردشگری و الحاقیه بیمه مسئولیت مدنی
  4. همراه داشتن برنامه سفر به شکل رسمی و در سربرگ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری
  5. همراه داشتن فهرست مسافرین، کد ملی و شماره تماس
  6. رعایت قوانین جاری و شئون عرفی کشور

فرم ثبت گزارش تخلف

1 مشخصات متخلف
2 مشخصات گزارش دهنده
  • شامل: زمان، مکان و چگونگی وقوع تخلف
  • فایل ها را به اینجا بکشید