سایت های گردشگری

تعریف سایت های گردشگری

سایت‌های گردشگری مانند بناهای تاریخی، موزه ها، پارک های ملی و طبیعی، تم پارکها و دیگر اماکنی که به نوعی گشت‌ها از آنها بازدید می کنند جزو سایت‌های گردشگری محسوب می گردند. لذا در صورتی که راهنمایان در حین اجرای گشت در این اماکن با تخلفاتی روبه رو شوند که آنها را در روند اجرای گشت و یا جلب رضایت مسافرین دچار مشکل نماید، می توانند جهت اطلاع به بخشهای دیگر صنعت و در صورت امکان پیگیری، موارد را از طریق فرم زیر به اطلاع انجمن برسانند.

نمونه تخلف های سایت های گردشگری

  • عدم فعالیت در روز و ساعت مشخص و تعیین شده
  • فروش بلیط به قیمت بیشتر و یا کمتر از نرخ مصوب بدون هماهنگی آژانس
  • عدم اجازه دسترسی به بخش های مجاز سایت گردشگری برای گردشگران
  • عدم بهره مندی از خدمات ویژه سالمندان، معلولان و افراد خاص
  • عدم وجود بروشورها و سیستم های معرفی و اطلاع رسانی داخل محوطه
  • عدم همکاری در هنگام رزرو و ورود گروه های مجاز توریستی

فرم ثبت گزارش تخلف

1 مشخصات متخلف
2 مشخصات گزارش دهنده
  • شامل: زمان، مکان و چگونگی وقوع تخلف
  • فایل ها را به اینجا بکشید