تخلف واحدهای خدماتی میزبان

عبارتند از تخلفاتی که در مراکز اقامتی و پذیرایی و یا دیگر واحدهای میزبان اتفاق افتاده و راهنما را در اجرای صحیح و کامل برنامه گشت دچار مشکل نماید. به عبارت دیگر این تخلف شامل مواردی است که به لحاظ بهداشتی، اخلاقی یا مالی موجب عدم اجرای صحیح برنامه گشت و یا نارضایتی مسافرین گردد. بدیهی است نتایج این گزارش پس از راستی آزمایی ضمن اعلام عمومی به فعالان صنعت، در اختیار سازمانهای مربوطه جهت اقدام قرار می گیرد.

نمونه تخلف واحدهای پذیرایی

 1. عدم ارائه اتاق و شرایط اقامت بر اساس رزرو آژانس.
 2. دریافت مبالغ فراتر یا کمتر از نرخ مصوب بدون هماهنگی قبلی با آژانس.
 3. عدم ارائه وعده های غذایی با کیفیت.
 4. عدم تطابق منو با شرایط و مجوز رستوران.
 5. بی توجهی و برخورد غیرحرفه ای کادر مرکز اقامتی و رستوران با مسافرین و ارکان گشت.
 6. تاخیر بی مورد در ارائه اتاقها به مسافرین و یا سرو وعده غذایی و پذیرایی در رستوران.
 7. درخواست مبالغی بیش از منو ارائه شده.
 8. تبانی با ارکان گشت در خصوص افزایش بی مورد هزینه های غذایی.
 9. عدم رعایت بهداشت عمومی و یا عدم رسیدگی به بهداشت فضا، آشپزخانه و یا دیگر بخشهای واحد پذیرایی.
 10. عدم ارائه خدمات اقامتی مطابق با نوع مرکز.
 11. عدم ارائه سرویس مطابق با درجه و ستاره مرکز اقامتی.

فرم ثبت گزارش تخلف

1 مشخصات متخلف
2 مشخصات گزارش دهنده
 • شامل: زمان، مکان و چگونگی وقوع تخلف
 • فایل ها را به اینجا بکشید