گروه تخصصی زبان های خارجی

در گروه تخصصی  

اهداف :

  • سازماندهی راهنمایان بر اساس زبانهای خارجی
  • تولید محتوا مورد نیاز راهنمایان به زبانهای خاص

فعالیت ها

  • شناسایی و تهیه لیست و تشکیل گروههای راهنمایان به زبانهای تخصصی
  • برگزاری جلسات دورهمی و مکالمه حول محور زبان خاص
  • تولید محتوا به زبانهای خاص و اجرای پروژه های احتمالی
  • تبادل تجارب در زبان تخصصی
  • ایجاد لغتنامه های تخصصی راهنمایان در زبانهای خاص
  • ایجاد پرتالهای معرفی راهنمایان زبانهای تخصصی بصورت صوتی و تصویری

فعالیت های در دست اقدام

 

فعالیت های انجام شده

شما می توانید داوطلب باشید
شما می توانید داوطلب باشید
دبیر گروه تخصصی

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18