کمیته تخصصی زبان های خارجی

در کمیته تخصصی

اهداف :

  • سازماندهی راهنمایان بر اساس زبانهای خارجی
  • تولید محتوا مورد نیاز راهنمایان به زبانهای خاص

فعالیت ها

  • شناسایی و تهیه لیست و تشکیل گروههای راهنمایان به زبانهای تخصصی
  • برگزاری جلسات دورهمی و مکالمه حول محور زبان خاص
  • تولید محتوا به زبانهای خاص و اجرای پروژه های احتمالی
  • تبادل تجارب در زبان تخصصی
  • ایجاد لغتنامه های تخصصی راهنمایان در زبانهای خاص
  • ایجاد پرتالهای معرفی راهنمایان زبانهای تخصصی بصورت صوتی و تصویری

فعالیت های در دست اقدام

فعالیت های انجام شده

شما می توانید داوطلب باشید
شما می توانید داوطلب باشید
دبیر کمیته تخصصی

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18